Fanpage

    

สถิติผู้เยี่ยมชม

Website counter

วิสัยทัศน์โรงพยาบาล

เป็นสถานพยาบาลเอกชน ที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยการรักษา

ที่ได้มาตรฐาน และ บริการด้วยคุณภาพ

ให้เกิดความประทับใจ

ประวัติบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จํากัด (มหาชน) จังหวัดสุพรรณบุรีก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของบุคคลจากสาขาอาชีพ ต่างๆ และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534 สถานพยาบาลนี้ชื่อ โรงพยาบาลศุภมิตรด้วยทุนจด ทะเบียนเริ่มแรก 40 ล้านบาท และแปรรูปเป็นบริษัทมหาชน จํากัดเมื่อวันที่26 พฤศจิกายน 2535 ทะเบียนเลขที่บมจ.64 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200ล้านบาท และต่อมาใน ปี 2539 ได้ขยายสถานนพยาบาลเพิ่มขึ้นที่อําเภอเสนา อีก 1 แห่ง ชื่อโรงพยาบาลศุภมิตรเสนา ตั้งอยู่ เลขที่ 34/4 หมู่5 ต. บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป้นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด100เตียงตั้งอยู่บนเนื้อที่ 6 ไร่1 งาน ประกอบด้วยอาคารสูง 6 ชั้น 1 หลัง และอาคารระบบ อีก 1 หลัง เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2540 ภาระกิจหลักของโรงพยาบาลศุภมิตรเสนาคือการจัดบริการทางการแพทย?ตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ แต่ละสาขา เช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม รังสีวิทยา,ออร์โธปิดิกส์,ทันตกรรม,จักษุกรรม พร้อมด้วยอุปกรณ์และ เครื่องมือทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมงคณะกรรมการบริษัทฯได้กําหนดเป้าหมายและทิศทางไว้ดังนี้ เป้าหมายและทิศทางของบริษัท

1. บริษัทก๋อตั้งด้วยความร่วมมือของบุคคลจากสาขาอาชีพต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปเพื่อประกอบกิจการ ทางการแพทย์และอนามัยอันได้แก่โรงพยาบาลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย เพื่อให้การบริการแก่ชุมชนและ สังคมจังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง 

2. บริษัทตระหนักและมีความมุ่งมั่น ในการจัดบริการทางการแพทย์และ อนามัยที่มีคุณภาพ โดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา มีจริยธรรมตามหลักแห่งวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเศรษฐานะและกลุ่มสาขาอาชีพ

 3. ในการประกอบกิจการบริษัทฯ จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาระดับราคาไว้อย่างเหมาะสม โดยผู้รับบริการจะต้องได้รับความเข้าใจกระจ่างชัดต่อการบริการเพื่อสุขภาพ และมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้บริการตามความจําเป้น และเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

4. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมงานในทุกสาขา โดยถือหลักว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สูงสุดที่พึงได้รับผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ยุติธรรม เพื่อความมั่นคงในการทํางานทั้งมีโอกาสเท่าเทียมกันใน การ พัฒนาความรู้ความสามารถ และการเลื่อนตําแหน่งงานให้สูงขึ้น โดยผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องดําเนินการได้อย่าง สมดุล 

5. บริษัทฯ จะเป็นองค์กรธุรกิจที่สนับสนุน กิจการสาธารณะดําเนินการด่านภาษีอากรที่เป็นธรรม มีขีด ความสามารถรับผิดชอบ และเสริมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยคํานึงถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีปกป้องรักษา สิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทฯเป็นที่ยอมรับต้อสังคมในทางที่ด 

6. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ่นที่ได้ร่วมกันนําเงินทุนมาก่อตั้งสนับสนุนกิจการนี้โดยธุรกิจควรทํากําไร อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันก็สามารถลงทุนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ เพิ่มขึ้นต่อไปอีกด้วย (จาก มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1 / 2536 วันที่ 8 มกราคม 2536)